2ος ΚΎΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι ανοίγει ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης και για τις εξής κατευθύνσεις:

Α. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών

Β. Χρηματοοικονομική

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

Βαθμός Πτυχίου, Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία, Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, Συστατικές Επιστολές, Συνέντευξη. Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια απόκτησης του πτυχίου είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα ξεκινάνε το Νοέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος επί της Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 2108203649, Ώρες Κοινού 15:00-19:00, email: post.econ.st@aueb.gr  ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.appliedeconomics.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη ηλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/
  • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (20€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480090-77, IBAN GR3801101100000011048009077)
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
  • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής ή Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
  • Μια έγχρωμη φωτογραφία

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Για την αξιολόγηση της αίτησης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την ηλεκτρονική υποβολή της στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909,