ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά/MSc in Applied Economics and Finance σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμιση Αγορών, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεογράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτηματαγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική. Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Στο ΠΜΣ παρέχεται γνωστική εμβάθυνση (concentration) στις θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα χωρίς όμως να αποτελούν ειδικεύσεις και χωρίς να αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των αποφοίτων. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΠΜΣ ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA