Περιγραφή Μαθημάτων

 1. Εισαγωγή στη Στατιστική (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 20)

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και τα Χρηματοοικονομικά. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Πιθανότητες και κατανομές. Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Ροπές άλλα χαρακτηριστικά κατανομών. Βασικές θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ασυμπτωτικής θεωρίας (κεντρικό οριακό θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών). Μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα). Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτίμηση σε απλά στατιστικά υποδείγματα (στατιστική επαγωγή για τον μέσο και διακύμανση από κανονικό πληθυσμό).

 1. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 20)

Στο μάθημα γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες. Εξετάζεται η θεωρία του καταναλωτή (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης) και η θεωρία του παραγωγού (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση προσφοράς). Εξετάζονται και συγκρίνονται οι διάφορες μορφές αγοράς. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (syllabus)

 

 1. Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Η Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (Industrial Organization and Policy) εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της στατικής και δυναμικής ισορροπίας ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, δηλαδή αγορών στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης, συγκριτικά με το κοινωνικά άριστο και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών των αγορών.
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (syllabus)

 

 1. Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας σε προχωρημένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, παρουσιάζει υποδείγματα ισορροπίας αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και μεθόδους υπολογισμού της παρούσης αξίας επενδυτικών σχεδίων που βασίζονται στις έννοιες των Αrrow-Debreu τιμών ή των χωρίς ρίσκο πιθανοτήτων.
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (syllabus)

 

 1. Ποσοτικές Μέθοδοι (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους με έμφαση στην πρακτική τους εφαρμογή σε Προβλήματα Λήψης Αποφάσεων. Η θεματολογία του μαθήματος είναι η εξής:
1. Έννοια της τυχαίας μεταβλητής και εισαγωγή στην στατιστική. Διακύμανση και συσχέτιση τυχαίων μεταβλητών. Έλεγχος υποθέσεων και οικονομικές εφαρμογές.
2. Γραμμική παλινδρόμηση.
3. Έλεγχος υποθέσεων στη γραμμική παλινδρόμηση.
4. Οικονομικές εφαρμογές του απλού και πολυμεταβλητού γραμμικού υποδείγματος με έμφαση στο CAPM (capital asset pricing model).
5. Μετασχηματισμοί των μεταβλητών και χρήση ψευδομεταβλητών.
6. Εξειδίκευση του γραμμικού υποδείγματος και παραβίαση των κλασσικών υποθέσεων (αυτοσυσχέτιση, ετεροσκεδαστικότητα). Οικονομική σημασία της ετεροσκεδαστικότητας με έμφαση στα χαρτοφυλάκια και τα αμοιβαία κεφάλαια.
7. Η μέθοδος GMM και Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
8. Μοντέλα διακριτών εξαρτημένων μεταβλητών (Logit, Probit)
9. Εισαγωγή στα υποδείγματα χρονολογικών σειρών με έμφαση σε υποδείγματα GARCH και vector autoregressions.
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (syllabus)

 

 1. Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση παιγνίων. Περιγραφή παιγνίων (εκτεταμένη μορφή, στρατηγική μορφή και η σχέση τους). Έννοιες επίλυσης παιγνίων σε στρατηγική μορφή (κυριαρχία, ισορροπία Nash σε καθαρές και μικτές στρατηγικές). Έννοιες επίλυσης σε εκτεταμένη μορφή (προς τα πίσω επαγωγή, ισορροπίες Nash τέλειες κατά υπό παίγνιο). Πεπερασμένα και απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια. Παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης.
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος (syllabus)

 

 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με στοιχειώδεις γνώσεις ανάλυσης επενδύσεων, χρηματαγορών και μικροοικονομικής. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη βασικών θεσμών και κινήτρων στις αγορές κεφαλαίων και η σταδιακή προσέγγιση περίπλοκων φαινομένων των σύγχρονων κεφαλαιαγορών μέσα από το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας αλλά και παραδειγμάτων από την τρέχουσα επικαιρότητα. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capitalbudgeting) και αποτίμησης κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων. Αφού προηγηθεί ο ορισμός των εννοιών της χρηματοδότησης, του χρηματοοικονομικού τίτλου και η εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών που οδηγούν στην θέσμιση κεφαλαιαγορών, εξετάζονται ειδικά χρηματοοικονομικά θέματα, όπως η άντληση μετοχικών κεφαλαίων μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rightsissue), οι αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) και η μερισματική πολιτική. Στη δεύτερη ενότητα μελετάται ο σχεδιασμός χρηματοοικονομικών τίτλων με στόχο την ευθυγράμμιση κινήτρων χρηματοδότη / χρηματοδοτούμενου και την άμβλυνση προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης στη χρηματοδοτική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα, καλύπτονται τρόποι χρηματοδότησης και καθορισμού της κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων (capitalstructure), με αφετηρία το θεμελιώδες θεώρημα Modigliani-Miller. Εξετάζεται η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε περιπτώσεις που επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων υπόκεινται σε ηθικό κίνδυνο (moralhazard) και κίνητρα μεταβίβασης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους σε πιστωτές. Τέλος, αναλύεται το βέλτιστο επίπεδο μόχλευσης όταν επενδυτές και επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης. Τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων προσεγγίζονται υπό το πρίσμα των αποκτηθέντων γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

 1. Οικονομικά των Επιχειρήσεων & Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Οι στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις στηρίζονται στη μικροοικονομική ανάλυση και τη θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης. Η πρώτη απόφαση αφορά τον προσδιορισμό των άριστων ορίων (οριζόντια, κάθετα, και corporate) που θα πρέπει να επιλέξει η επιχείρηση με βάση τη θεωρία του κόστους διαμεσολάβησης και τη θεωρία του κόστους συναλλαγών. Η επόμενη αφορά την ανάλυση της αγοράς στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και τους τρόπους δράσης στη συγκεκριμένη αγορά. Οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά όπως αυτές επηρεάζονται από τιμολογιακές πολιτικές, εμπόδια εισόδου/εξόδου, ανάπτυξη και στρατηγικές δεσμεύσεις καθορίζουν την απόφαση. Το τρίτο σημαντικό θέμα αφορά το στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη δυναμική της επιχείρησης διαχρονικά. Τέλος, η τέταρτη σημαντική επιλογή αφορά τη μορφή εσωτερικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από το κόστος διαμεσολάβησης, τα κίνητρα που τίθενται, και την εσωτερική αγορά εργασίας.

 

 1. Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Εισαγωγή στις Χρονολογικές σειρές, Έννοια στάσιμης σειράς, Ανάλυση Στάσιμων χρηματοοικονομικών σειρών (ARIMA μοντέλα, ταυτοποίηση όρων μοντέλου, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικός έλεγχος, προβλέψεις, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Ανάλυση μη στάσιμων σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Μοντέλα μεταβαλλόμενης δεσμευμένης διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Πολυμεταβλητά υποδείγματα χρηματοοικονομικών σειρών (υποδείγματα VAR, υποδείγματα Multivariate GARCH).

 

Ενδεικτική λίστα προσφερομένων μαθημάτων επιλογής:

 1. Στρατηγικές Επιχειρήσεων & Πολιτική Ανταγωνισμού (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένες στρατηγικές επιχειρήσεων που έχουν Σημαντική Δύναμη σε Ολιγοπωλιακές Αγορές και την επίδραση τους στην κοινωνική ευημερία όπως και την αντιμετώπιση τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού. Δίνεται έμφαση σε στρατηγικές επιθετικής τιμολόγησης, άρνησης πώλησης, εκπτώσεων, κάθετων περιορισμών, tying, διακριτικής τιμολόγησης, και συγχώνευσης με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Επίσης εξετάζονται λεπτομερώς στρατηγικές «σιωπηρής συνεργασίας» στα πλαίσια της αντιμετώπισης τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού.

 1. Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην στατιστική μάθηση και τις τεχνικές της. Παρέχει εξοικείωση με τις ένοιες της μάθησης με επίβλεψη και της μάθησης χωρίς επίβλεψη με σκοπό την πρόβλεψη και την εξερεύνηση των δεδομένων, σε μεγάλα σετ δεδομένων με τη χρήση μεθόδων ευρέως διαδεδομένων όπως η γραμμική παλινδρόμηση, η ταξινόμηση (λογιστική παλνδρόμηση, νευρωνικά δίκτυα, δέντρα αποφάσεων, τυχαία δάση) και ομαδοποίηση (κ-μέσοι, ιεραρχική ομαδοποίηση). Παράλληλα θα δοθούν λεπτομέρειες και σε μεθόδους με πολλαπλές χρήσεις όπως ανάλυση κυρίων παραγόντων και κοινών παραγόντων για μείωσης του προβλήματος των διαστάσεων, το cross-validation και άλλε μέθοδοι με ευρύ φάσμα εφαρμογής. Στη διάρκεια του μαθήματος επίσης θα γίνει χρήση της SQL για την επικοινωνία με βάσεις δεδομένων σε ένα περιβάλλον που είναι όμοιο με πραγματικές συνθήκες . Η Rstatisticallanguageθα είναι το κυρίως αναλυτικό εργαλείο.

 1. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

 Στο μάθημα εξετάζεται η επιχείρηση σαν ένα σύνολο συμβολαίων από τα μέρη που την απαρτίζουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα της έλλειψης πλήρους πληροφόρησης στις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύεται η εταιρική διακυβέρνηση, και οι διάφοροι τρόποι ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης μιας επιχείρησης. Εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην καθαρή αξία της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάζεται η λειτουργία των διαφόρων χρηματοοικονομικών αγορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η λειτουργία των αγορών χρήματος και συναλλάγματος και των αγορών ομολόγων. Ακόμα γίνεται αποτίμηση και αξιολόγηση των διαφόρων προϊόντων των χρηματαγορών. Τέλος, εξετάζεται η διαχείριση και αντιστάθμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και που προέρχονται από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια κλπ.

 1. Χρηματοοικονομικές κρίσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κρίσεων στη σύγχρονη εποχή. Διερευνά τις αιτίες και τους μακροοικονομικούς δείκτες των κρίσεων και αποδεικνύει πως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στα χαρακτηριστικά των κρίσεων, παρά τις υφιστάμενες διαφορές στις κατά τόπους οικονομίες στη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον , εξετάζει τις επιπτώσεις των κρίσεων και το πώς επηρεάζουν κάθε φορά τις διαδικασίες θεσμικών μεταρρυθμίσεων . Τέλος , πρωταρχική επιδίωξη του μαθήματος είναι η χρήση της ιστορίας ως εφαλτηρίου για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας παγκόσμιας κρίσης και της εξέλιξης των αγορών , στο πλαίσιο του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού.

 1. Τραπεζική Εποπτεία, Διαχείριση Κινδύνου & Παράγωγα (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει αναδείξει την κεντρική σημασία της αναγνώρισης των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογικής διαχείρισής τους. Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγνώριση, μέτρηση, και αντιστάθμιση τους. Θα δοθεί έμφαση στα παράγωγα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των κινδύνων. Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ διαμορφώνονται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες όσο και από τους εξωτερικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας. Θα μελετήσουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις. Η τρέχουσα κρίση έφερε στην επιφάνεια παραλήψεις που οδήγησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορύθμισης των ΧΙ όσο και της επίσημης εποπτείας τους. Στο μάθημα θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνου που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

 1. Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Εξετάζεται το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, οι αγορές και τα κυριότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Μελετώνται οι αγορές συναλλάγματος, προθεσμιακών συμβολαίων, δικαιωμάτων και συμβάσεων ανταλλαγής και οι αντίστοιχες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, καθώς και η διατραπεζική αγορά. Εξετάζεται επίσης η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων καθώς και βασικά υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Αναλύονται οι πηγές και οι χρήσεις τραπεζικών κεφαλαίων και διαθεσίμων, η ανάλυση πιστωτικών, επενδυτικών και άλλων κινδύνων, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, η τιτλοποίηση απαιτήσεων καθώς και άλλες καινοτομίες στην τραπεζική.

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης έχει σαν αντικείμενο την εξέταση θεμάτων αναγνώρισης, αποτίμησης και παρουσίασης των κυριότερων λογιστικών στοιχείων (του ενεργητικού και του παθητικού) στις δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις. Εισαγάγει μια κριτική ανάλυση των χρηματοδοτικών εργαλείων και λογιστικών τεχνικών , που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την παρουσίαση των λογιστικών τους καταστάσεων. Επίσης, καλύπτει θέματα ανάλυσης ρευστότητας, αποδοτικότητας , δομής κεφαλαίων καθώς και αποτίμησης των εταιρειών. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 1. Πολυκριτηριακή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων απόφασης, στα οποία εμπλέκονται περισσότερα από ένα κριτήρια, ορισμένα από τα οποία μπορεί να είναι αλληλοαντικρουόμενα. Στα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά, υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποφασίζοντες που χρησιμοποιούν, συνειδητά ή υποσυνείδητα, διαφορετικά συστήματα αξιών και προτιμήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι κυριότερες τεχνικές με τις οποίες μπορεί να γίνει σύνθεση των βασικών στοιχείων ενός τέτοιου προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του/των αποφασίζοντα/ντων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται βασικές εισαγωγικές έννοιες όπως το αντικείμενο της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων και η έννοια της βελτιστότητας κατά Pareto. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές κατηγορίες προσεγγίσεων και συγκεκριμένα η Πολυκριτηριακή Θεωρία Χρησιμότητας, ο Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός, η Θεωρία Σχέσεων Υπεροχής και η Αναλυτική-Συνθετική Προσέγγιση. Έμφαση δίνεται περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών σε πραγματικά προβλήματα και λιγότερο στην αυστηρά θεωρητική τους θεμελίωση. Κάθε τεχνική αναλύεται με τη βοήθεια συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης που σχετίζονται με τη Διαχείριση Ενέργειας, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον Προγραμματισμό Μεταφορών ή άλλα προβλήματα από το χώρο της Οικονομικής Επιστήμης ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέρος του μαθήματος διεξάγεται στο εργαστήριο, όπου παρουσιάζονται σχετικά εργαλεία λογισμικού όπως το σύστημα ExpertChoice.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA