ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Διδασκαλία λαμβάνει χώρα στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών και στο γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική εργασία.

Η δομή του Προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι η εξής:

Α’ (Φθινοπωρινό)  Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Προπαρασκευαστικό μάθημα: Εισαγωγή στη Στατιστική

Προπαρασκευαστικό μάθημα: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική

7,5

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

7,5

Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις

7,5

 
Β’ (Εαρινό) Εξάμηνο  
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Οικονομικά των επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις

6

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

6

Μάθημα Επιλογής 1 *

6

Μάθημα Επιλογής 2 *

6

 
Γ’ (Φθινοπωρινό) Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

30

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

90

 

 

* Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής
1- Στρατηγικές Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού
2- Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
3- Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση
4- Χρηματοοικονομικές Κρίσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας
5- Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
6- Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική
7- Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση
8- Πολυκριτηριακή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA