Δομή Σπουδών

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη στις κατευθύνσεις Α) Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β) Χρηματοοικονομική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μερικής φοίτησης ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων ολοκληρώνεται σε 16 μήνες. Αποτελείται από 7 ακαδημαϊκές περιόδους κάθε μία από τις οποίες διαρκεί 8 εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα εξετάσεων (7 ακαδημαϊκά δίμηνα). Οι φοιτητές οι οποίοι παίρνουν ως μάθημα επιλογής τουλάχιστον 1 από τα υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης και διπλωματική εργασία μπορούν να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων τους σε 14 μήνες.

Η Επιτροπή του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα μαθημάτων και τα προαπαιτούμενα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ένα μάθημα επιλογής, εάν υπάρχει αδυναμία διδασκαλίας ή δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση.

Τα μαθήματα  προσφέρονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και μπορούν να γίνονται και εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε Προπαρασκευαστικά Μαθήματα (σύνολο 3) τα οποία διδάσκοντα πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων και για τρεις εβδομάδες, Μαθήματα Κορμού (σύνολο 6) τα οποία διδάσκονται στο 1ο , 2ο και 3ο ακαδημαϊκό δίμηνο σε Μαθήματα Κατεύθυνσης (σύνολο 4) τα οποία διδάσκονται στο 4ο και 5ο ακαδημαϊκό δίμηνο και σε Μαθήματα Επιλογής. Μαθήματα Επιλογής μπορεί να είναι είτε μαθήματα  της άλλης κατεύθυνσης (μέχρι ένα ανά δίμηνο, δίμηνο 4ο και 5ο) είτε μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο 6ο και 7ο ακαδημαϊκό δίμηνο.

Για να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξασφαλίσει 90 πιστωτικές μονάδες:

  • 12 μονάδες από τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
  • 60 μονάδες από τα μαθήματα Κορμού και Κατεύθυνσης
  • 18 μονάδες  από μαθήματα Επιλογής ή 6 μονάδες από μαθήματα επιλογής και 12 μονάδες από τη Διπλωματική Εργασία.

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα γίνονται απογεύματα και διαρκούν 4 ακαδημαϊκές ώρες (6:00-9:15 μμ). Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική και τηρείται απουσιολόγιο για όλες τις ώρες της διδασκαλίας. Αν κάποιος φοιτητής χρειάζεται να απουσιάσει για περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών, θα πρέπει να ενημερώσει τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος και να το συζητήσει με τους διδάσκοντες. Σε καμία περίπτωση οι απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/3 των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Καθυστερημένη είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται και η απουσία κατά το πρώτο ή δεύτερο ήμισυ της διάλεξης συνεπάγεται απουσία που αντιστοιχεί στο ήμισυ μιας διάλεξης.

Βαθμός Αποτυχίας

Βαθμοί μικρότεροι του 5,0 δίδονται σε ένα φοιτητή όταν οι συνολικές επιδόσεις του στο μάθημα δεν είναι ικανοποιητικές για να του αποδοθεί ένας βαθμός επιτυχίας. Για να αποφοιτήσει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (5 και άνω) σε όλα τα μαθήματα.

Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε ένα μάθημα κάθε δίμηνο. Αποτυχία και στα δύο μαθήματα του διμήνου συνεπάγεται διαγραφή από το ΠΜΣ. Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε δύο μαθήματα κάθε τέσσερα δίμηνα. Η επανεξέταση των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για τα τέσσερα πρώτα δίμηνα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου για τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά δίμηνα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Δεκεμβρίου ή Ιουνίου ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει προβιβάσιμο βαθμό (5) σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται αυτόματα από το ΠΜΣ.

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Κάθε διδακτικό δίμηνο αξιολογούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλοι οι διδάσκοντες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εντός της 8ης εβδομάδας του διμήνου. Ακολουθεί η καταγραφή των δελτίων αξιολόγησης και η επεξεργασία τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες και στους βοηθούς διδασκαλίας προς ενημέρωσή τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη βελτιωτικών μέτρων όπου αυτά απαιτούνται.

Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια του 5ου ακαδημαϊκού διμήνου, ο φοιτητής προτείνει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας του το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Καθηγητή και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του ΟΠΑ ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου της χώρας, εφ’όσον διδάσκει μαθήματα του Προγράμματος.

Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση μέχρι και 6 μήνες μετά και τη λήξη των επαναληπτικών του Ιουνίου. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή της γίνεται από δύο ακόμα εξεταστές εκτός από τον κύριο επιβλέποντα. Ο βαθμός της εργασίας θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών.

Η Διπλωματική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να πάρει 2 επιπλέον Μαθήματα Επιλογής σε αντικατάσταση της Διπλωματικής Εργασίας.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA