Διπλωματική Εργασία

diplomatikesΓια την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια του 5ου ακαδημαϊκού διμήνου, ο φοιτητής προτείνει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας του το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Καθηγητή και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. Ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του ΟΠΑ ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου της χώρας, εφ’ όσον διδάσκει μαθήματα του Προγράμματος.

Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση μέχρι και 6 μήνες μετά και τη λήξη των επαναληπτικών του Ιουνίου. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή της γίνεται από δύο ακόμα εξεταστές εκτός από τον κύριο επιβλέποντα. Ο βαθμός της εργασίας θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών.

Η Διπλωματική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να πάρει 2 επιπλέον Μαθήματα Επιλογής σε αντικατάσταση της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA