Δίδακτρα

Το ΠΜΣ λειτουργεί ως:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέους αποφοίτους, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7.000€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Τα βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των διδάκτρων.

Δυνατότητα απαλλαγής από δίδακτρα:
Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 (Α΄ 114) από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ενότητα Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA