Αιτήσεις

Οδηγίες Συμπλήρωσης:

 • Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
 • Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
 • Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πλήρους Φοίτησης)» ή «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Μερικής Φοίτησης)», ανάλογα ποιο σας ενδιαφέρει
 • Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
 • Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και κατατίθεται εκτυπωμένη στη γραμματεία εντός 5 ημερών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
 • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας* (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας, μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου, προϋπηρεσίας).

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 • Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Οι υποψήφιοι που έχουν στην κατοχή τους πτυχίο της αλλοδαπής θα πρέπει να επισυνάπτουν πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.

*Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE),  TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εισαγωγής του, θα καταθέσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μέχρι και την περίοδο εγγραφών.

Αποστολή / Κατάθεση Δικαιολογητικών
Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:
Γραμματεία ΜΠΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909

Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές συστημένες αποστολές. Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

Αριθμός Εισακτέων
Μέγιστος αριθμός: 60 άτομα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων

Περισσότερες πληροφορίες
 τηλ. 210 8203649, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA