Δίδακτρα

Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου γίνονται με δίδακτρα. Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από πρόταση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2017-2018 τα δίδακτρα ανέρχονται σε 7500 € και η καταβολή τους γίνεται σε 7 δόσεις σε όλη τη διάρκεια σπουδών.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Τα βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των διδάκτρων

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA