Αιτήσεις

Διαδικασία
Υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά εδώ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επικυρωμένo από δικηγόρο (τουλάχιστον επιπέδου πολύ καλής γνώσης).

• Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και εργοδότες (υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα ενσήμων).

• Βιογραφικό σημείωμα με μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

• Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 20€ στο λογαριασμό του τμήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμός λογαριασμού 110/480090-77,
IBAN: GR3801101100000011048009077 και αιτιολογία το όνομά σας).

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

• Άλλοι τίτλοι σπουδών.

• Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που έχουν στην κατοχή τους πτυχίο της αλλοδαπής θα πρέπει να επισυνάπτουν πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους.

Σχετικά με την Επιλογή Κατεύθυνσης

Τα μαθήματα κατεύθυνσης χωρίζονται σε μαθήματα κατεύθυνσης Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και μαθήματα κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής. Η επιλογή κατεύθυνσης στην αίτηση δεν είναι οριστική και μπορεί να αλλάξει μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων κατεύθυνσης.

Αποστολή / Κατάθεση Δικαιολογητικών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909

Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές συστημένες αποστολές. Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

Αριθμός Εισακτέων

Μέγιστος αριθμός: 60 άτομα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων

Περίοδος Εγγραφών

Δεκέμβριος

Περισσότερες πληροφορίες

Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος: Τηλεφωνικά: 210 – 8203 649, (ώρες 14:00-20:00)

Αίτηση Υποψηφιότητας
Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA